Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van het Netherlands Earth System Science Centre (NESSC). Hierin wordt omschreven op welke manier persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Bij het gebruik maken van de diensten van het NESSC en daarmee het verstrekken van uw gegevens, geeft u toestemming voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens zoals omschreven in deze verklaring.

Tipping Point Ahead (TPA) is onderdeel van het NESSC. De NESSC privacyverklaring is dan ook van toepassing op de TPA website.

 

1. VERANTWOORDELIJKE
Het NESSC is verantwoordelijk voor de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens aan ons. Het NESSC is een virtueel en tijdelijk onderzoekscentrum dat zal bestaan tot 31 maart 2024. Vijf verschillende instituten werken hieraan mee: de Universiteit Utrecht (UU), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Wageningen Universiteit (WUR). Het NESSC is een Zwaartekrachtprogramma en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

Het NESSC heeft outreach activiteiten, zoals evenementen voor algemeen publiek en het project Tipping Point Ahead (TPA). De NESSC-evenementen zijn bedoeld om op een laagdrempelige wijze interesse te wekken en kennis te delen op het gebied van klimaatonderzoek aan het algemene publiek. Het project TPA is er om scholieren bekend te maken met het werk van het NESSC en ze te enthousiasmeren voor (klimaat)wetenschap. Dit wordt gefaciliteerd door de website tippingpointahead.nl en lesmateriaal, zoals onderwijsmodules, om klimaatonderzoek in klas te brengen.

Het NESSC verzamelt persoonsgegevens voor outreach doeleinden. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in alles wat er gebeurt omtrent het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. Heeft u vragen over uw privacy? Stel deze dan aan ons via onderstaande contactgegevens.

Vestigingsadres: 
NESSC Office
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a, Kamer 5.04 & 5.52
3584 CB Utrecht

Postadres: 
Postbus 80.115
3508 TC Utrecht

E-mail: info@nessc.nl
Telefoon: +31 (0)30 253 8928

Het NESSC is ingebed bij de Universiteit Utrecht. De Functionaris voor Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht kan bereikt worden via onderstaande gegevens.

Adres:
Universiteit Utrecht
Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

E-mail: privacy@uu.nl

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Het NESSC kan persoonsgegevens van u verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van het NESSC en/of als u deze zelf heeft verstrekt (bijvoorbeeld via een aanmeldformulier voor een NESSC-activiteit via de website). Het NESSC kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

  • NAW-gegevens (uw naam, adres, woonplaats)
  • Werkgegevens (bedrijfsnaam, adres, woonplaats, functie)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Dieetwensen

 

3. DOEL GEGEVENSVERZAMELING
Het NESSC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor een aantal niet commerciële doeleinden. Deze doeleinden hebben betrekking op educatie en het verstrekken van informatie. De specifieke doelen worden hieronder toegelicht.

3.1 Evenementen
Het NESSC organiseert evenementen voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld docenten) en algemeen publiek. Om aanmeldingen te verwerken, worden persoonsgegevens verzameld via Google Formulieren en/of de website(s). E-mailadressen worden gebruikt om bevestigingen te versturen en/of nadere informatie te overhandigen. Telefonisch wordt alleen contact opgenomen als dit beter strookt met het doel dan e-mail voor de desbetreffende activiteit. Hierbij kan gedacht worden aan het vrijkomen van een plek vlak voor het evenement of voor noodgevallen, zoals het moeten annuleren van een evenement op zeer korte termijn. Naast naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer, kunnen andere persoonlijke gegevens gevraagd worden als dit nodig is voor het betreffende evenement. Dit kan bijvoorbeeld een (werk)adres (indien aanvrager iets per post wenst te ontvangen) of dieetwens zijn.

3.2 Mailinglijsten
Om u te informeren over het NESSC en haar evenementen kunnen uw gegevens, desgewenst, worden opgenomen in een mailinglijst. Incidenteel wordt deze lijst gebruikt om u te informeren over NESSC-evenementen. Hiervoor vragen wij naar uw e-mailadres en naam. U kunt zich hier altijd, middels een verzoek, weer voor uitschrijven.

3.3 TPA lesmateriaal & docentenbestand
Via tippingpointahead.nl kunnen TPA-onderwijsmodules of ander lesmateriaal worden opgevraagd door docenten. Van u als docent wordt per e-mail of via een formulier op de website gevraagd naar uw naam, e-mailadres, schoolgegevens en in sommige gevallen uw telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om u het benodigde lesmateriaal te sturen en eventueel vernieuwde versies van dit lesmateriaal. Hierbij kunt u aangeven of u opgenomen wilt worden in de mailinglijst van docenten (docentenbestand), zodat het NESSC u in de toekomst op de hoogte kan houden van nieuw TPA-lesmateriaal en interessante TPA/NESSC-evenementen (zie punt 3.2 hierboven). Naast de genoemde gegevens in 3.2 worden in het docentenbestand ook de gegevens zoals beschreven in deze alinea opgeslagen.

3.4 Zakelijke relaties
Als er op zakelijke gronden contact met u wordt gezocht of u heeft contact met ons gezocht, slaan wij uw zakelijke gegevens op ten behoeve van de samenwerking. Deze registratie van zakelijke gegevens heeft enkel tot doel contact te onderhouden en samen te werken op wetenschappelijk, journalistiek en communicatief gebied.

3.5 Websitebezoek, Google Analytics & cookies
Op de websites van het NESSC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites, welke het NESSC gebruikt om de werking van de websites te verbeteren. Het NESSC bewaart de on-geanonimiseerde gegevens niet.

Het NESSC gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. Hiervoor worden gegevens, waaronder uw IP-adres, geanonimiseerd. Google ontvangt dus alleen geanonimiseerde gegevens. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te kunnen houden hoe onze websites gebruikt worden en om rapporten over de websites aan het NESSC te kunnen overhandigen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het NESSC heeft hier geen invloed op. Het NESSC heeft Google geen toestemming gegeven om via het NESSC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Naast Google Analytics worden deze (geanonimiseerde) gegevens niet aan derden verstrekt.

Het NESSC maakt geen gebruik van cookies. Echter kunnen andere diensten waarnaar verwezen wordt op de website(s) hier wel gebruik van maken. Zo wordt bij het afspelen van filmpjes gebruik gemaakt van YouTube. YouTube en verwante diensten kunnen cookies plaatsen. Hierbij gaat het uitsluitend om de technisch noodzakelijke cookies. Het NESSC heeft geen invloed hoe deze partijen omgaan met uw privacy. U wordt dan ook geadviseerd om naar het privacybeleid van de betreffende aanbieder te kijken.

 

4. VERPLICHTINGEN
Gegevensverzameling is nodig om de bovengenoemde, niet commerciële diensten aan te kunnen bieden. Uw gegevens zullen nooit doorverkocht worden aan derden of gebruikt worden voor automatische besluitvorming. De minimaal noodzakelijke gegevens om de gekozen dienst aan te kunnen bieden, worden aangegeven als verplicht met een *. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om u op de hoogte te houden van evenementen, u een bevestiging te sturen van aanmelding bij een evenement of de betreffende TPA-materialen toe te sturen.

 

5. DELEN MET ANDEREN
Voor sommige doeleinden is het nodig om gegevens te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld om bij binnenkomst op een evenement locatie uw komst te bevestigen. Deze gegevens worden alléén verstrekt indien het nodig is voor de uitvoering van een dienst of overeenkomst met u. Het NESSC deelt alleen gegevens met derden als zij handelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In het geval dat grote groepen mensen bereikt moeten worden, voor bijvoorbeeld een evenement, maakt NESSC gebruik van Mailchimp. Mailchimp is een programma van waaruit onder andere e-mails veilig verzonden worden. Met hen hebben wij een overeenkomst (Data Processing Agreement) om uw privacy te waarborgen.

Het kan in uiterste gevallen zijn dat het NESSC genoodzaakt is uw gegevens te verstrekken op grond van een wettelijke verplichting of juridisch verzoek/proces.

 

6. BEWAARTERMIJNEN
Het NESSC bewaart uw persoonsgegevens die verzameld zijn niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren.

6.1 Evenementen
Bij aanmelding voor een evenement worden uw gegevens bewaard tot maximaal twee maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden. Dit in verband met het administratieve afronden. Geeft u echter aan dat wij uw gegevens mogen bewaren om u op de hoogte te houden van toekomstige NESSC-evenementen, dan nemen wij uw gegevens op in een mailinglijst (zie 6.2 hieronder).

6.2 Mailinglijsten
Als u aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden over NESSC-evenementen, nemen wij u op in het mailingsbestand. Deze gegevens blijven bewaard tot u aangeeft dat u dit niet langer wenst en geen e-mails meer van het NESSC wenst te ontvangen. U kunt zich eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen naar info@nessc.nl onder vermelding van ‘Afmelden e-mailnieuws’ of te klikken op de (uitschrijf)link in één van de NESSC e-mails.

6.3 TPA lesmateriaal & docentenbestand
Bij het aanvragen van TPA lesmateriaal wordt u het betreffende lesmateriaal opgestuurd. Wij bewaren uw aanvraaggegevens om u eventuele vernieuwde versies van het lesmateriaal toe te kunnen sturen en voor interne gebruikersanalyse. Uw gegevens blijven bewaard tot maximaal het einde van onze dienstverlening of tot u zelf aangeeft dit niet meer te wensen.

U kunt tijdens het aanvragen van TPA lesmateriaal aangeven of u op de hoogte wenst te blijven van nieuw onderwijsmateriaal, nascholingsbijeenkomsten of andere onderwijs gerelateerde evenementen. Het NESSC neemt uw gegevens in dat geval op in een ‘docentenbestand’ dat bewaard zal blijven tot einde van onze dienstverlening of tot u zelf aangeeft dit niet meer te wensen. U kunt altijd een verzoek indienen tot het verwijderen van uw gegevens door een e-mail te sturen naar redactie@tippingpointahead.nl onder vermelding van ‘Uitschrijven docentenbestand’ of te klikken op de (uitschrijf)link in één van de NESSC e-mails. Het NESSC zal uw gegevens dan verwijderen.

6.4 Zakelijke relaties
De zakelijke gegevens worden gedurende heel NESSC (tot 31 maart 2024) bewaard, tenzij u hier bezwaar tegen indient.

 

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U kunt een verzoek hiervoor indienen via info@nessc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het NESSC zal uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Ook voor klachten rondom gegevensverwerking kunt u contact met ons opnemen. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

8. BEVEILIGEN
Het NESSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van het NESSC, nessc.nl en tippingpointahead.nl, maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De toegang tot beide websites is beperkt tot de medewerkers van het NESSC office en de websitebeheerders. Beveiliging van de toegang tot nessc.nl en tippingpointahead.nl wordt verzorgd via tweestapverificatie.

nessc.nl en tippingpointahead.nl zijn websites van het NESSC. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het NESSC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het NESSC.

 

Het NESSC heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer daarom geregeld deze pagina.

Laatste update: 6 februari 2019.